top of page

Dræninstallationer

Dræn udføres efter DS 436, norm for ”dræning af bygværker mv.” og har til formål at fjerne jordfugt eller grundvand (overfladevand) fra fundamenter, så fugtgener eller fugtskader undgås.

Bortledning af drænvand:

Det vand, der er opsamlet i et drænsystem, kan bortledes direkte til recipient, til nedsivning eller til en afløbsinstallation.

Afledning til recipient kan ske, hvis drænsystemets afløbsledning ligger over højeste vandspejlsniveau. Udledningen til recipient skal være sikret mod frost.

Afledning til nedsivning kan ske, hvis afløbet fra drænsystemet ligger over højeste grundvandsspejl, og jorden er egnet til nedsivning.

I alle andre tilfælde afledes drænvandet til en afløbsinstallation.

Tilslutning af dræn til spildevandssystemet kan ikke forventes tilladt af kommunen.

Dræn vedligeholdes 2 - 4 gange det 1. år , derefter 1 - 2 gange pr. efterfølgende år.

bottom of page