top of page

Kloakering på landet - Det åbne land

Kloakeringsmuligheder på landet

Afløb for husspildevand kan føres til:

 • offentlig kloak (evt. privat) og videre til renseanlæg og recipient
 • nedsivning via bundfældningstank
 • samletank med kommunal tømningsordning
 • pilerenseanlæg via bundfældningstank
 • minirenseanlæg via bundfældningstank.

Tagvand og overfladevand føres til:

 • offentlig kloak (privat)
 • nedsivning via sandfang (faskine)
 • udledning til vandløb, sø, hav, (markdræn) via sandfang.

Afløb fra kvægstalde:

 • gyllebeholder
 • møddingsplads og ajlebeholder eller møddingsaftbeholder.

Afløb fra svinestalde:

 • gyllebeholder.

Afløb fra mælkerum og malkegrav kan, såfremt spildevandet ikke indeholder urin og gødningsrester, føres til:

 • offentlig kloak (privat)
 • nedsivning
 • samletank med kommunal tømningsordning
 • samletank til udspredning på landbrugsjord (incl. ensilagesaft)
 • vandløb, sø, hav ,(markdræn) via sandfang
 • gylle-, ajle- eller møddingsaftbeholder.
 • Det er en betingelse, at der er anvendt pH - neutrale rengøringsmidler. Er dette ikke tilfældet føres spildevandet til en buffer-/udligningstank med en kapacitet på 1 - 2 døgns forbrug inden udledning (pH-værdi 6,5 – 9,0).

Indeholder spildevandet urin eller gødningsrester føres det til:

 • gyllebeholder via sandfang med vandlås
 • gyllekælder, gyllekanal.

Afløb fra møddingsplads:

 • gylle- eller ajlebeholder
 • møddingsaftbeholder.

Afløb fra ensilageplads/silo føres til:

 • ensilagesaft- eller møddingsaftbeholder
 • gylle- eller ajlebeholder.

Afløb fra læssepladser føres retur til pågældende beholder. Drænledninger inden for 15 m fra stalde- og gødningsanlæg, regnes som spildevand og skal afledes ud fra ovenstående (gyllebeholder).

bottom of page