top of page

"Med lov skal land bygges". Uden en lov eller bekendtgørelse er det ikke muligt at bygge og bevare en bolig. På samme måde er det inden for afløbsområdet. Neden for er medtaget de regler, der i mere eller mindre udstrækninger er nødvendige for en autoriseret kloakmester.

En autoriseret kloakmestervirksomhed er berettiget til at udføre og foretage reparation på afløbsledninger og dertil hørende ledninger fra og med tilslutning til hovedkloak og til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord, herunder anlæg til rensning af spildevand, f.eks. nedsivningsanlæg, biologiske sandfilteranlæg, rodzoneanlæg, pilerenseanlæg, minirenseanlæg, endvidere samletanke, tryk- og vacuumsystemer, regnvandsanlæg, bygnings- og omfangsdræn, alle afløbsledninger på landbrugsejendomme samt ajle- og gylleanlæg.

Dette omfangsrige arbejdsområde nødvendiggør at en autoriseret kloakmester må have kendskab til mange normer, reglementer, love og bekendtgørelser, f.eks.:

Normer og standarder fra Dansk Standard

DS 432:2020 ” Afløbsinstallationer "

DS 432:2020 / Till. 1:2022 "Dansk Standard Rettelsesblad" af 20.09.2022

DS 436.2. udg., ”Norm for dræning af bygværker mv.”.

DS 440.2. udg., ”Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning”.

DS 475.2. udg., ”Norm for etablering af ledningsanlæg i jord”.

DS-håndbog 169. 1.udg. "Vand- og afløbssystemer i jord - Lægning af stive og fleksible ledninger" ( 437 + 430 + 455 )

AB 92 Almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 

AB 18 Almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

BR 18 Bygningsreglementet

BEK nr. 1399 af 12.12.2019 Bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018

Erhvervsministeriet

LBK nr. 30 af 11.01.2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakområdet.

BEK nr. 560 af 30.05.2017 om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet som enhver må udføre.

BEK nr. 859 af 03.07.2014 om undtagelser fra krav om autorisation udført af forsyningsvirksomheder

BEK nr. 1230 af 24.11.2017 om den kompetencegivende kloakmestereksamen

BEK nr. 1363 af 29.11.2018 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet

BEK nr. 1364 af 29.11.2018 om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationområdet.

BEK nr. 1414 af 03.12.2018 om autorisation og drift af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

BEK nr. 1415 af 03.12.2018 om godkendelse af faglig ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationområdet og på gasområdet

Miljø- og Fødevareministeriet ( Miljøministeriet )

LBK nr. 48 af 12.01.2024 Bek af lov om miljøbeskyttelse ( Miljøbeskyttelsesloven )

VEJ nr 9568 af 30.06.2018 Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

LBK nr. 282 af 27.03.2017 bekendtgørelse af lov om forurenet jord ( jordforureningsloven ).

BEK nr. 300 af 20.03.2024 bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug ( Husdyrgodkendelsebekendtgørelsen )

LBK nr. 520 af 01.05.2019 om husdyr og anvendelse af gødning ( husdyrbrugloven ).

BEK nr. 908 af 30.08.2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. ( autoværkstedsbekendtgørelsen ).

BEK nr. 1083 af 09.08.2023 om godkendelse af listevirksomhed. ( godkendelsesbekendtgørelsen )

BEK nr. 1254 af 23.11.2019 om forebyggelse af forurening af jord- og grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg. ( benzinstationsbekendtgørelsen ).

BEK nr. 1393 af 21.06.2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. ( spildevandsbekendtgørelsen ).

VEJL nr. 28 - 2018   Spildevandsvejledningen - til spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelselovens kapitel 3 og 4 

BEK nr. 1401 af 26.11.2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. ( vaskepladsbekendtgørelsen ).

BEK nr. 1452 af 09.12.2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse af flytning af jord ( jordflytningsbekendtgørelsen ).

BEK nr. 2091 af 12.11.2021 om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. ( habitatbekendtgørelsen )

BEK nr. 2243 af 29.11.2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring gødning m.m. ( husdyrgødningsbekendtgørelsen ).

BEK nr. 1336 af 22.11.2023 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. ( rottebekendtgørelsen )

Beskæftigelsesministeriet

BEK nr. 473 af 04.10.1983 om kloakarbejde m.v med senere ændringer.

BEK nr 9 af 14/01/1988  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.

BEK nr. 428 af 05.04.2022 om tekniske hjælpemidlers anvendelse.

BEK nr. 1706 af 15.12.2010 om brug af personlige værnemidler.

LBK nr. 2062 af 16.11.2021 bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø ( arbejdsmiljøloven ).

Klima-, Energi- og Forsyningministeriet

LOV nr. 564 af 10.05.2022 Lov om ledningsejerregistret. ( LER-Loven ).

LBK nr. 1775 af 02.09.2021 om betalingsregler for spildevandsforsyning

BEK nr. 1534 af 16.12.2022  Bekendtgørelse om Ledningsejerregistret ( LER-bekendtgørelsen )

VEJ nr. 9449 af 29.05.2023 Vejledning om lov og bekendtgørelse om Ledningsejerregistret.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

LBK nr. 1178 af 23.09.2016 Byggeloven

BEK nr 1465 af 28/06/2021 Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer

BEK nr. 1626 af 12/12/2023 Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje på landet samt i byer og bymæssige områder

 

Undervisningministeriet

BEK nr. 262 af 20.03.2007 om karakterskala og anden bedømmelse

BEK nr 1125 af 04/07/2022 Bekendtgørelse om karakterskala ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Andre udgivelser der kan være nyttige.

VEJ nr 9526 af 01.01.2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg.

Rørcenter-Anvisning 025 - apr 2018 om Regnvandsbassiner 

Rørcenter-Anvisning 019 - maj 2013 om Vandbremser - Regulering af vandstrømme i afløbssystemer

Rørcenter-Anvisning 020 - sep 2013 om Skybrudssikring af bygninger

Rørcenter-Anvisning 028   apr 2020 Undgå kælderoversvømmelser med pumper, højvandslukker og by pass anlæg

Vejledninger fra arbejdstilsynet.

At-vejledning D.2.13, januar 2005 om gravearbejde.

At-vejledning D.2.14-1, januar 2005 om vaccination af personer der er beskæftiget med spildevand og kloakslam.

At-vejledning D.5.5-2, juni 2009 om brug af høreværn.

At-vejledning D.5.4, januar 2008 om åndedrætsværn.

At-vejledning D.5.6, april 2007 om værnefodtøj.

At-vejledning D.5.7, marts 2007 om beskyttelseshjelme.

At-vejledning D.6.1-5, juli 2007 om støj.

Statens Byggeforskningsinstitut.

SBI-Anvisning 255 Afløbsinstallationer - systemer og dimensionering. 1.udg 2015

SBI-Anvisning 256 Afløbsinstallationer - anlæg og komponenter. 1. udg 2015

SBI-Anvisning 257 Afløbsinstallationer - installationsgenstande og udførelse. 1 udg 2015

BEK nr 1041 af 08/12/2003 om Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse af kontrolinstanser til at udføre den særlige tilsynsordning på vand- og afløbsområdet. ( ER OPHÆVET AF BEK nr 559 af 30/05/2017 )

Herudover kan findes en række andre forskrifter, kommunale vedtægter, regulativer, cirkulærer osv. som en kloakmester kan få brug for i sin dagligdag.

Ovenstående love og bekendtgørelser er bl.a. hentet fra Retsinformation.

bottom of page