top of page

I Bek. nr. 560 af 30.05.2017 er beskrevet hvilke simple arbejder på kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre.

§ 4. Følgende arbejder må udføres af enhver, jf. dog stk. 2 og 3:

1) Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag og overflader på enfamiliehuse med tilknyttede udhuse, carporte og garager og dertilhørende arealer.

2) Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag og overflader på landbrugsejendommes driftsbygninger og dertilhørende arealer.

Stk. 2. Arbejder nævnt i stk. 1 må kun udføres, hvis nedsivningsanlægget anbringes på ejendommens egen grund og udføres i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet og i overensstemmelse med krav fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 3. Det er ikke tilladt uden autorisation som kloakmestervirksomhed at foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer. Det er endvidere ikke tilladt uden autorisation som kloakmestervirksomhed at udføre lagertanke til brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner.

Sikkerhedsstyrelsen har i en fortolkning angivet, at følgende anlæg er omfattet af autorisationsloven:

"Anlæg, der er konstrueret og etableret under terræn, til nedsivning af rørført regnvand til den omkringliggende jord"

Man kan tolke det således, at faskiner, hvor regnvandet tilføres i ledninger under jorden er autoriseret arbejde, mens faskiner, hvor regnvandet tilføres over jorden ikke er autoriseret arbejde.

Render, regnbede og permeable belægning og anden håndtering på overfladen samt regnvandsledninger i jord der ikke føres til hovedkloak er derimod ikke autoriseret arbejde.

Herunder gennemgås eksempler på nedsivningsanlæg til regnvand for større boliger, og det angives, hvilke dele af anlægget der er dækket af autorisationsloven.

Alle tegninger og tekst er markeret med farvekoder, der viser hvad der er autoriseret arbejde (BLÅ), og hvad der ikke er autoriseret arbejde (GRØN)

Eksempel 1

Etablering af faskine til håndtering af tagvand.

Etablering af faskine, hvor tagvandet ledes i rør i jord fra tagnedløbet til nedløbsbrønd og videre til underjordisk faskine.

Udførelsen af faskinen er autoriseret arbejde.

Udførelsen af ledninger og nedløbsbrønd er ikke autoriseret arbejde.

Eksempel 2

Etablering af regnbed.

Etablering af regnbed, hvor tagvandet enten ledes på overfladen eller gennem rør i jord uden nedløbsbrønd til lavning, hvor det nedsiver fra.

Dette arbejde er ikke autoriseret.

Eksempel 3

Etablering af regnbed med underliggende faskine.

Etablering af regnbed med underliggende faskine. Tagvandet ledes på overfladen eller gennem rør i jord uden nedløbsbrønd til regnbed eller lavning, hvor det nedsives fra.

Dette arbejde er ikke autoriseret.

Eksempel 4

Etablering af faskine med overløb til regnbed.

Etablering af faskine med overløb til regnbed eller lavning i terræn. Tagvandet ledes i rør i jord fra tagnedløb til nedløbsbrønd og videre til faskine under jorden. Der etableres et rørført overløb i jord fra faskine til regnbed eller lavning i terræn.

Udførelsen af faskinen er autoriseret arbejde.

Udførelsen af ledninger og nedløbsbrønde til faskinen samt udførelsen af regnbedet er ikke autoriseret arbejde.

Eksempel 5

Etablering af LAR-anlæg med overløb til offentlig kloak.

Etablering af regnbed, hvor tagvandet enten ledes på overfladen eller i rør i jord uden nedløbsbrønd til lavning, hvorfra det nedsiver.

Dette arbejde er ikke autoriseret.

Regnbedet forsynes med et rørført overløb til offentlig kloak.

Dette arbejde er autoriseret.

Overløb til offentlig kloak fra alle typer af LAR anlæg er autoriseret arbejde.

Eksempel 6

Regnvand fra belægning til faskine.

Etablering af faskine, hvor tagnedløb føres ud på belægning og ledes fra overfladen til en nedløbsbrønd og videre til faskine.

Sætning af nedløbsbrønd og etablering af ledning er ikke autoriseret arbejde.

Udførelsen af faskinen er autoriseret arbejde.

Eksempel 7

Regnbed med overløb til faskine.

Etablering af regnbed med underjordisk overløb til faskine. Tagvander ledes på overfladen eller i rør i jord uden nedløbsbrønd til regnbed eller lavning, hvor det siver ned.

Dette arbejde er ikke autoriseret.

Der etableres et rørført overløb til faskine (under terræn) uden nedløbsbrønd.

Dette arbejde er ikke autoriseret.

Udførelsen af faskinen er autoriseret arbejde.

Eksempel 8

Regnvand til premeabel belægning.

Etablering af permeabel belægning, hvor tagvand ledes gennem rør i jord til nedløbsbrønd og derefter til nedsivning under permeabel belægning. ( under en permeabel belægning skal der være et "magasin" der fungere som en faskine ).

Udførelsen af faskinen under belægningen er autoriseret arbejde.

Udførelsen af ledninger og nedløbsbrønde frem til faskinen er ikke autoriseret arbejde.

Eksempel 9

Regnbed med impermeabel bund med overløb til faskine.

Etablering af regnbed med impermeabel bund (bassin) med overløb til faskine. Tagvandet lede på overfladen eller i rør i jord uden nedløbsbrønd til regnbed med impermeabel bund.

Dette arbejde er ikke autoriseret.

Der etableres et rørført overløb til en faskine (under terræn) med nedløbsbrønd.

Dette arbejde er ikke autoriseret.

Udførelsen af faskinen er autoriseret arbejde.

bottom of page