top of page

Rodzoneanlæg

Et rodzoneanlæg er et beplantet grusfilter, hvor mikroorganismerne i filteret omsætter spildevandets nedbrydelige dele. Forinden rodzoneanlægget skal spildevandet passere en bundfældningstank, der skal udføres efter almindelige regler.

Omkring anlægget opbygges en 20 cm høj jordvold for at hindre overfladevand i at trænge ind i rodzoneanlægget. Der plantes ”tagrør” i rodzonen med en afstand på 4 stk. planter/m2. Uden om anlægget opsættes hegn for at hindre dyr, børn m.v. adgang til anlægget.

Rodzoneanlægget består af:

  • indløbsfaskine
  • rodzonefilter
  • udløbsfaskine, samt
  • reguleringsbrønd

Indløbsfaskine opbygges af singels (32/64) der skal fordele spildevandet ligeligt i hele filterets bredde. Spildevandet bliver ført fra bundfældningstanken enten ved gravitation eller ved pumpe. 

I indløbsfaskinen bliver spildevandet fordelt gennem et tværgående drænrør (90/120), der er placeret min. 40 cm under terræn for at hindre frysning.

Fordelerdrænet skal kunne renses, f.eks. gennem en 315 pvc spulebrønd.

Rodzonefilteret opbygges af et enskornet veldefineret vasket filtersand, så filteret får en åben struktur, hvor mikroorganismerne kan sidde. Filtersandet udlægges vandret og må ikke komprimeres.

Et rodzoneanlæg er dimensioneret ud fra en filteroverflade på 5 m2/PE og et filtervolume på 3 m3/PE (1 m3 mindre end for biologisk sandfilter).

Udløbsfaskinen opbygges efter samme princip som indløbsfaskinen, men opsamlingsdrænet placeres i bunden af udløbsfaskinen, så hele anlægget kan tømmes for spildevand.

Opsamlingsdrænet skal have fald mod udløb og det skal kunne renses, f.eks. gennem en 315 pvc spulebrønd.

Reguleringsbrønden har til formål at regulere vandstanden fra bundniveau og indtil 50 mm over filtersandets top. Den skal placeres så tæt på rodzoneanlægget som muligt og kan f.eks. være 425 pvc spulebrønd.

Rodzoneanlæg placeres 5 m fra vandløb, sø, hav osv. og 2 m fra skel. Rodzoneanlæg skal overholde følgende afstande til drikkevandsboringer:

  • min. 15 m til egen vandboring
  • min. 30 m til boringer der forsyner mindre end 10ejendomme
  • min. 50 m til boringer der forsyner mindst 10 ejendomme
  • min. 15 m til øvrige vandboringer

Rodzoneanlæg bør etableres i "lugtsikker" afstand fra naboskel (normalt er der ingen lugtgener) og overholde kravene i forhold til fundamenter.

Rodzoneanlægget lever op til renseklasse O.

Se evt. Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 af 1999 om rodzoneanlæg op til 30 PE.

bottom of page