top of page

Olie og benzinudskiller

Olie- eller benzinudskiller er påkrævet, hvor der er risiko for spild af olie eller spild af benzin, f.eks. ved:

  • påfyldningspladser og salgspladser
  • vaske- og “gør det selv” pladser
  • værksted, smøre- og vaskehaller.

Benzinudskiller udføres kun ved afløb, hvor der dagligt er risiko for spild af benzin ved normal drift.

Påfyldningspladser / salgspladser

Afløb fra påfyldningspladser føres via et almindelig sandfang, f.eks. 315 pp, til en 1000 l magasinbrønd, og afløb fra salgspladsen føres gennem et sandfang (SF), f.eks. 600 l. Begge afløb føres til en almindelig (traditionel) gravitationsudskiller, klasse II (OU), f.eks. med 400 l i opsamlingsvolume. Efter udskilleren er anbragt en prøveudtagningsbrønd (P), f.eks. 425 pp, der bør indrettes med en 20 - 30 cm (min. 15 cm) frit faldende stråle.

Sandfang før udskiller.

Ved en vaskeplads uden højtryksrenser skal der før udskilleren placeres et sandfang på min. 600 liter.

Ved en vaskeplads hvor der anvendes højtryksrenser skal der før udskilleren placeres et sandfang på min. 2500 liter.

Ved et vaskeanlæg ( bilvask ) skal der før udskilleren placeres et sandfang på min. 5000 liter.

Vaskeplads

Afløbet fra vaskeplads føres gennem et stort sandfang (SF), f.eks. 2500 l, til en coalescensudskiller, klasse I (OU) eller udskiller med lang opholdstid eller en kombination heraf. Efter udskilleren er anbragt en prøveudtagningsbrønd (P), f.eks. 425 pp, der bør indrettes med en 20 - 30 cm (min. 15 cm) frit faldende stråle. 

Smørehal / værksted

Afløbet fra en smørehal/værksted føres gennem et stort sandfang, f.eks. fælles med afløbet fra vaskeplads og derefter til samme coalescensudskiller.

Alle installationer før udskiller skal være uden vandlås, og samlinger før udskiller skal være modstandsdygtige over for olie og benzin, f.eks. ringe af nitrilgummi eller opfylde krav efter SIS 367612.

Udskillere skal sikres mod tømning ved hævertvirkning, f.eks. ved min. 20 mm “fri luft” i udløbsledningen, (dvs. afstand mellem udskiller og prøvebrønd bør være max. 4 m - 20 ‰ eller 5,3 m - 15 ‰).

Et større sandfang kan godt være med til at påbegynde en udskilning. Det er dog en betingelse, at den sandmængde det er dimensioneret til at kunne tilbageholde, ikke overskrides, for jo mere sand der bliver tilbageholdt, jo mindre bliver tværsnitsarealet og jo hurtigere bliver gennemstrømningshastigheden.

Højdetabet i et sandfang er normalt 2 - 5 cm.

En udskiller må ikke modtage fækalie- eller urinholdigt spildevand. Som hovedregel må kun det afløbsvand, der er olieforurenet ledes til en olieudskiller. Til en udskiller i forbindelse med en påfyldningsplads må der dog gerne, hvis ikke anden løsning er mulig, ledes andet afløbsvand, f.eks. ganske lidt regnvand fra et cykelskur, halvtag eller lign. og også ganske lidt ikke ildelugtende spildevand, f.eks. fra en håndvask.

Udskillere bør anbringes uden for bygning og skal afdækkes med et tæt dæksel uden gennemgående nøglehuller. Dækslet må ikke kunne fastholdes / låses.

Udskillere og magasinbrønde placeres så tæt ved afløb som muligt, men dog ikke inden for pladsens afgrænsninger.

Kun en benzinudskiller skal udluftes, og kun hvis der er risiko for, at der kan trænge benzindampe ind i bygninger. Udluftningen sker på tilløbssiden, mindst 3 m over terræn eller 0,5 m med nedadvendt bøjning med net (gnistfang). Må ikke være fælles med andre udluftninger.

Udskillere bør etableres med alarm for overløb og lagtykkelse, og består af en føler og et alarmrelæ. Alarmrelæet giver ved hjælp af lysdioder besked om tilstanden i udskilleren og om eventuelt strømsvigt og følerfejl. Relæet kan give alarmsignalet videre til en visuel og/eller akustisk alarm, eller videresende til telefon eller PC.

Der må ikke være automatisk lukke på ubemandede arbejdspladser, ved produktioner der ikke kan tåle stop eller ved store regnarealer, medmindre der samtidig bliver monteret en visuel eller akustisk alarm. Denne alarm skal være under konstant opsyn.

Påfyldningsplads, f.eks. 4 x 4 m, skal have tæt belægning. Hvis der påfyldes benzin må pladsen ikke være overdækket.

En magasinbrønd skal indrettes med højvandslukke og alarm for væskestand. En udskiller skal indrettes med alarm for væskestand og lagtykkelse.

Ved separatsystem føres afløbet til regnvandssystemet.

Salgspladsen udføres med tæt belægning og kun de afløb der er olieforurenet føres til udskiller, men af hensyn til evt. senere ombygning og brug, kan også de afløb, der kun er benzinforurenet ligeledes føres til udskiller.

Ved separat system føres afløbet til regnvandssystemet.

Vaske- og “gør det selv” plads, værksted og smørehal

Ved separatsystem føres afløbet fra ikke overdækkede vaske- og “gør det selv” pladser til regnvandssystemet, men mange kommuner forlanger, bl.a. pga. sæbeindholdet og evt. olierester i vandet, at afløbet føres til spildevandssystemet, ligesom evt. gulvafløb i værksted og smørehal.

Vaskehal

Udskilningen foregår i specialanlæg med lukkede kredsløb, hvor vandet gennemgår en rensningsproces og en del bliver genbrugt. Dette er ingeniørarbejde.

Fedtudskiller.

Fedtudskiller skal anbringes, hvor der under normal drift, kan forekomme fedt i afløbsvandet eller fedtspild på gulvet, f.eks. ved:

  • større køkkener, grillbarer, caterings
  • levnedsmiddelproduktioner
  • hotel- og restaurantkøkkener
  • kaserner og andre institutioner
  • slagterier osv.

Fedtudskillere skal anbringes så tæt som muligt ved afløbsinstallationen afhængig af spildevandets temperatur. Ved meget varmt afløbsvand, kan fedtet kun vanskeligt udskille sig, og udskilleren bør da placeres længere væk fra afløbsinstallationen. Den ideelle temperatur for udskillelse af fedt er ca. 35 °C.

Udskillere bør anbringes uden for bygning og på egen grund, med lugttæt dæksel og udluftes, min 96 mm, direkte eller gennem en tilløbsledning. Længden på udluftsledningen bør ikke overstige 15 - 20 m med 3 - 4 retningsændringer.

Skal udskillere anbringes inde i bygning, skal det være i et egnet rum, således at tilsyn og tømning ikke medfører ulemper eller sundhedsfarer. Derfor må fedtudskillere ikke placeres i køkkener eller lagerrum for fødevarer. Et egnet rum vil være et rum med f.eks. gulvafløb, taphane, mulighed for ventilation, gerne med dør til det fri osv.

CE-mærkede udskillere skal ikke sikres mod tømning ved hævertvirkning, idet udløbet ikke er dykket. Sikring mod tømning ved hævertvirkning kan ske ved f.eks. min. 20 mm “fri luft” i udløbsledningen (dvs. afstand mellem udskiller og prøvebrønd bør være max. 4 m - 20 ‰ eller 5,3 m - 15 ‰). eller ved udluftning på afløbssiden.

Hvor der er risiko for bundfældelige stoffer, f.eks. sand, grus, benrester eller lignende, skal der inden udskiller placeres et sandfang (uden vandlås).

Inden udskiller og sandfang bør der ved større installationer etableres en rensemulighed, f.eks. en spulebrønd eller nedgangsbrønd.

Alle afløbsinstallationer inden udskiller skal udføres med vandlåse og ledninger bør udføres med rigeligt fald, f.eks. 30 ‰.

Kommunen kan forlange, at der skal placeres en prøvebrønd efter udskilleren. Den bør indrettes med en 20 - 30 cm (min. 15 cm) frit faldende stråle, så der kan tages en repræsentativ prøve af afløbsvandet.

En fedtudskiller bør udføres med alarm, der indstilles således, at der stadig er tilbageholdelseskapacitet når alarmen lyder.

I rotteplagede områder bør prøvebrønden udføres med vandlås så lugten fra fedtudskilleren ikke spredes og lokker rotterne til.

bottom of page