top of page

Regnvandstrøm.

Fyldningsforhold

Altid 1,0 for liggende ledninger og normalt 0,33 for stående.

Dimensionsgivende regnvandsstrøm

Beregnes som: qR,d = A x φ x i

A = regnmodtagende areal i m2 eller ha (10.000 m2), og beregnes som summen af:

 • de indgående vandrette arealer,
 • den vandrette projektion af de skrå flader, og
 • 1/3 af de lodrette flader, der rammes af den største slagregnsmængde, hvilket som regel er de flader, der vender mod den fremherskende vindretning.

Afløbskoefficient.

φ = afløbskoefficient er en faktor med værdier 0,0 - 1,0 f.eks.:

 • 1,0 = tætte belægninger
 • 0,8 = belægninger med grus-/græsfuger
 • 0,6 = grusbelægninger
 • 0,1 = have- /parkarealer med afvanding.

Dimensionsgivende regnintensitet

i = regnintensitet i l/s/ha f.eks.:

 • 120 l/s/ha (n = 1/1)
 • 150 l/s/ha (n = 1/2)
 • 190 l/s/ha (n = 1/5)
 • 230 l/s/ha (n = 1/10)
 • 380 l/s/ha (n = 1/100)

Den dimensionsgivende regnintensitet ( i ) kan fastsættes ud fra nedenstående tabel, hvor " n " er den årlige sandsynlighed for, at der forekommer regnskyld med en intensitet der er større end den dimensionsgivende.  

T er gentagelsesperioden for regnskyl med en intensitet der er større en den dimensionsgivende.


Der kan normalt regnes med regnskyl med en intensitet svarende til en varighed på 10 minutter.

I større installationer kan der regnes med mindre intensiteter, dvs. længere regntider, såfremt det ved en forsinkelsesberegning påvises at være tilladeligt. 


En ​regnvandsledning dimensioneres, så den er fuldtløbende ved den valgte dimensiongivende regnintensitet / overbelastningshyppighed, 

Normalt T = 1 i separatsystemer  og T = 2 i fællessystemer


I afløbsinstallationer er der ikke fastlagt gentagelsesperiode for opstemning til terræn. 


Afløbsinstallationen dimensioneres, så overbelastninghyppigheden overholdes i hele den forventede tekniske levetid. Det gør man ved at gange den dimensionsgivende regnintensitet med en klimafaktor.


Ledningsdimensionen fastsættes udfra regnintensiteten MED klimafaktor... Men minimumsfaldet fastsættes udfra regnintensiteten UDEN klimafaktor.


Som dimensionsgivende regnintensiteter og klimafaktorer anvendes værdierne i nedenstående skema.

Ovenstående er beregnet for en forventet teknisk levetid (fremskrivningshorisont / forventet) på 100 år.

Hvis der i et anlæg med 100 års levetid skal dimensioneres med en 10 års regn, er klimafaktoren 1,3, og den dimensionsgivende regnintensitet på 230 l/s/ha

Vurderes den tekniske levetid for et anlæg til at være kortere, fx 50 år, nedsættes klimafaktoren tilsvarende.    Se nedenstående eksempel. 

 ( tomt skema findes i fanen "dimensioneringskemaer" )

bottom of page