top of page

Regler for stikledninger

En stikledning kan være offentlig eller privat og fører afløbsvand fra afløbsinstallationen til hovedafløbs- systemet. Kan udføres efter nedenstående regler:


Byggemyndigheden har som regel en række krav til udførelse af en ejendoms stikledning. Disse bør undersøges før man begynder arbejdet, da de har afgørende indflydelse på den øvrige afløbsinstallation kan udføres.


Stikledningers linjeføring.

Stikledninger skal være lette at rense og lette at lokalisere nøjagtigt af hensyn til reparation.

Linieføringen bør derfor vælges efter følgende retningslinier:

  • Stikledninger bør lægges vinkelret på skel mod vej og uden ændringer i hverken retning eller fald mellem tilslutning til hovedledning og renseadgang  (nedgangsbrønd, rensestykke eller rensebrønd)
  • Stikledninger bør lægges vinkelret på kørebanen i offentlige arealer. ( dog kan en mindre afvigelse på 10-15 grader normalt accepteres hvis stikledningen kan tilsluttes en brønd på hovedledningen ). **)
  • Mellem hovedafløbsledningen og renseadgang bør der ikke være tilslutninger af spildevandsledninger eller fællesledninger.
  • Afstand fra hovedafløbsledning til renseadgang bør udføres som beskrevet herunder:
  •       a) Hvor tilslutning til hovedafløbsledning IKKE sker i nedgangsbrønd, bør afstanden til første renseadgang (rensebrønd) højst være 20 meter.
  •       b) Hvor tilslutningen sker i nedgangsbrønd, må afstand til første renseadgang højst være 40 meter.
  •       c) Når en bygning opføres i skel, skal der være en renseadgang umiddelbart ved stikledningens indføring i bygning ( rensestykke )

 **)   Større vinkelafvigelser end 10-15 grader kan måske tillades hvis tilslutningen sker medstrøms, men der er ALTID den lokale myndighed, der afgør, hvor stor afvigelser der kan accepteres .


bottom of page