top of page

Kvalitetssikring.

Kvalitetsledelsessystemet skal sikre kvaliteten af det arbejde, der udføres af autoriserede virksomheder. Kvalitetsniveauet fastsættes således at de udførte arbejder opfylder de tekniske bestemmelser, der er fastsat i bl.a. Bygningsreglementet, relevante normer, bekendtgørelser, standarder og vejledninger.

En virksomhed, der ansøger om autorisation som kloakmester skal, for så vidt angår den del af virksomheden, der vedrører vand- og afløbsområdet anvende et kvalitetsledelsessystem.   

Kvalitetsledelsessystemet skal udarbejdes målrettet imod virksomhedens aktiviteter i forbindelse med arbejde på afløbsinstallationer. Systemet skal dokumenteres i form af en manual eller en samling af dokumenter, der på systematisk og overskuelig måde redegør for forholdsregler, procedurer og instruktioner.

Kvalitetsledelsessystemet skal indeholde en beskrivelse af:

 • organisationsstrukturen samt den faglig ansvarliges ansvar og beføjelser med hensyn til kvaliteten af virksomhedens aktiviteter
 • virksomhedens arbejdsopgaver i forbindelse med arbejde på installationer med tydelig beskrivelse af eventuelle begrænsninger i arbejdsområdet
 • procedurer og instruktioner vedrørende alle former for aktiviteter, som virksomheden udfører, inkl. acceptkriterier vedrørende kvalitetskontrol og -sikring
 • procedurer til sikring af underleverandørers kvalitet af produkter og ydelser
 • kvalitetsdokumentation, herunder kontrol-, inspektions- og fejlrapporter, samt register over personalets kvalifikationer m.v.
 • dokumentstyring, der sikrer identifikation af gældende dokumenter
 • procedurer for behandling af afvigelser og udførelse af korrigerende handlinger og
 • procedure for efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet.

Kvalitetsledelsessystemet skal som minimum opbygges af følgende dokumenter:

 • virksomhedens forretningsgrundlag, organisationsforhold og kvalitetsstyringssystem, herunder præcisering af den faglig ansvarliges ansvar og beføjelser samt procedure for løbende efterprøvning af kvalitetsstyringssystemets funktion
 • procedure for kvalitetsstyring af arbejdet, rettet imod den teknisk ansvarlige
 • instrukser for arbejdets udførelse, rettet til montørerne og udformet med referencer til specifikke myndighedsbestemmelser på de tekniske områder.

Når kvalitetsledelsessystemet er fremsendt til den valgte kontrolinstans, gennemgås denne ( Fase 1 ) og opfylder den kravene, udstedes en forhåndsgodkendelse, og man kan nu søge autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen. www.sik.dk

Kontrolinstansen skal gennemføre den første audit ( fase 2 ), i virksomheden inden der er gået 12 måneder.

Herefter skal kvalitetsledelsessystemet auditeres med intervaller, der ikke overstiger 24 måneder.

( audit må/kan foregå op til 3 måneder før udløb af godkendelsen ).

Virksomheden skal opbevare kvalitetsdokumentationen, i mindst 5 år.

Lovgrundlag

Grundlaget for kvalitetssikring findes i nedenstående lov (”autorisationsloven”) med tilhørende bekendtgørelser: 

LBK nr 30 af 11.01.2019 Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs, og kloakinstallationsområdet..

 Med tilhørende bekendtgørelser fra Sikkerhedsstyrelsen.

bottom of page