top of page

Rensning og placering af renseadgange

Drænnormen DS 436 siger følgende:

" Bortledningselementet skal forsynes med passende rensemuligheder "

Det vil sige at hele drænet skal kunne renses, uden skader på drænet.

Bortledningselementet (drænrøret) i drænsystemer skal kunne renses, og der bør derfor anbringes mindst Ø 300 mm rense-og inspektionsbrønde på udvalgte knækpunkter - normalt ved hvert andet knæk. På lige strækninger bør der anbringes rensebrønde med en indbyrdes afstand på højest 60 meter.

Herunder ses et eksempel på placering af rensebrønde i et drænsystem. Baggrunden for placeringen er, at renseværktøj / spuler vanskeligt kan passere bøjninger, uden at ødelægge drænet.

Alle bøjninger kan i det viste eksempel renses fra to sider via en rensebrønd.

Hvis drænslangerne passerer hjørnerne i bløde buer, istedet for at anvende formstykker, kan "bøjningen" måske godt passeres af renseværktøj.

Løsningen er ikke særlig god, fordi afstanden mellem konstruktion og dræn herved kan blive så stor, at konstruktionen ikke kan holdes tør.

Overfladevand må ikke ledes til drænsystemet. Det kan dog tillades, at små regnvandsstrømme, fx fra små lyskasser eller overdækkede kældernedgange, kan ledes direkte til for eksempel et omfangsdræn.

Drænsystemer udluftes ikke.

bottom of page