top of page

Tilslutninger

Samlinger mellem drænrør og brønde skal være tætte, så der ikke sker materialetransport ind i drænsystemet.

Tilslutning sker ved påboring. Tilslutninger af plastdræn til plastbrønde sker ved påboring og anvendelse af plastformstykker.

Tilslutninger af plastdræn til betonbrønde skal ske gennem en min. 250 mm langt tæt rør, og udføres tæt så der ikke trænger materiale ind i systemet. ( se herunder )

Tilslutning til afløbsinstallation

I separatsystemer skal drænvand altid sluttes på regnvandssystemet. Tilslutning til spildevandssystemet kræver dispensation fra den lokale myndighed.

Ved tilslutning til afløbsinstallationen skal det sikres at der ikke sker opstemning som kan forurene drænsystemet. Tilslutning til afløbsinstallationen skal derfor ske over højeste opstemningskote, kan dette ikke lade sig gøre skal det ske via et pumpeanlæg.

Da opstemningskoten i fremtiden ofte vil være lig med terræn, skal dræn derfor som hovedregel pumpes.

Før tilslutning til et afløbssystem skal drænet passere et sandfang. Sandfanget kan dog udelades i de tilfælde hvor risikoen for indtrængen af filtermateriale er lille, fx ved stendræn eller indskudsdræn.

Direkte tilslutning til afløbssystemet bør ske via en min Ø300 mm nedløbsbrønd med sandfang, vandlås og med regnvandstilløb. 

Hvor tilslutningen sker efter pumpning, bør afgangsledningen føres mindst 200 mm over øverste opstemningskote i afløbsinstallationen, eller afløbsledningen bør forsynes med en kontraventil.

Tilsluttes der direkte til en nedgangsbrønd uden pumpe er det en betingelse at det samlede drænsystem ligger helt over den højeste opstemningshøjde for den øvrige afløbsinstallation, og ikke kun på udførelsestidspunktet, men også i "al fremtid". 

Rottesikring

I rotteplagede områder kan der ved drænledningers udmunding i en nedgangsbrønd anbringes en aftagelig rist af kobber eller varmforzinket jern for at hindre rotter i at trænge ind i drænledningerne. Hvor myndighederne finder det nødvendigt , kan en sådan rist kræves anbragt både ved nye og eksisterende drænledninger.

bottom of page