top of page

Lyskasseafløb

Afløb fra lyskasser skal bl.a. etableres således, at der i tørre perioder ikke opstår lugtgener på grund af udtørring af vandlåsen. Derfor bør afløbet som hovedregel føres til en brønd med vandlås og brønden bør tilføres rigeligt med vand, f.eks. tagvand eller overfladevand.

Brønde bør, af hensyn til tilgængelighed for rensning og tilsyn i øvrigt, ikke placeres i lyskasser.

Ved separatsystem føres vandet normalt til regnvandssystemet, men kan dog føres til spildevandssystemet, hvis ikke der er en anden brugbar løsning. Dette kræver kommunens tilladelse.

Afvanding af lyskasser kan foregå på flere måder, f.eks.:

GA i lyskasse kan være uden vandlås og brønd modtager tagvand

Brønd bør være min. 300 mm

GA i lyskasse kan være uden vandlås og brønd modtager overfladevand

Brønd bør være min. 300 mm.

Bliver der ført spildevand til brønden, f.eks. for at skabe dobbelt vandlukke, skal der vandlås på GA i lyskasse.

Brønd bør være min. 300 mm.

Små lyskasser ( 0,6 - 1,2 m2 ) kan sluttes til omfangsdrænets filterelement. Rør fyldes med sten, så vandtilførslen til drænet bliver så langsom som mulig. ( Singlessøjle ).

Kan evt. også føres til drænbrønd, min. 300 mm.

Indtil fire lyskasser i umiddelbar nærhed ( ca. 1,0 m ) kan forbindes med hinanden med min. 100 mm ledning.

Lyskasser bør føres til separat faskine, og lyskasser i gadeareal må ikke føres til faskine.

Sandfang kan evt. udelades.

Afløbet i lyskassen føres til aut. pumpebrønd for dræn. Føres normalt ikke gennem sandfang.

Afløbet med vandlås kan også føres til pumpebrønd for spoldevand, men dette kræver dispensation.

Kan i tørre perioder give lugtgener.

Afløb fra lyskasser kan udelades, hvis disse bliver overdækket med glasbygningssten.

Højvandslukkere bør ikke anbringes i lyskasser. Disse er ofte så smalle, at tilsyn og rensning ikke kan lade sig gøre, men hvis lyskassen er så stor at nedstigning er muligt, f.eks. lysgange, behandles den afløbsmæssigt som en kældernedgang.

bottom of page