top of page

Nedsivning af spildevand

Nedsivning af spildevand foregår dels gennem en septiktank / bundfældningstank, hvor rensningen foregår, og dels ved et nedsivningsanlæg, dvs. fordelerbrønd og sivedræn, hvor spildevandet bliver fordelt og udledt over et større areal.

Bundfældningstanke skal være CE - mærkede og bør modsvare nedenstående rumindhold:

Værdierne gælder altså for mindre bundfældningstanke, dvs. for 1 eller 2 boliger, og hvor tankene bliver tømt min. 1 gang om året for helårsbeboelse, og min. 1 gang hvert andet år for sommerhusbeboelse.

Skema visende standard anlægsstørrelser:

Nedenstående vejledende skema angiver, hvordan antallet af personækvivalenter kan opgøres i forskellige typer af virksomheder, når spildevandet afledes til nedsivningsanlæg:

Skemaet viser antallet af personækvivalenter efter vejledende tekst i DS 440, ”Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning”.

Bundfældningstanke har til opgave bl.a. at::

 • sikre sivedrænene mod tilstopning
 • udskille bundfældelige stoffer
 • tilbageholde flydestoffer
 • påbegynde biologisk nedbrydning af organiske stoffer
 • opblande vandet (max. 35º C)
 • undgå ophvirlvning af slam
 • optage og udligne periodevis større vandmængder.

Rådneprocessen i en bundfældningstank virker bedre jo varmere vandet er, og tanken bør ikke, som mange fejlagtig tror, tilføres døde katte, høns, gær eller andet for at fremskynde rådneprocessen! Ved rådneprocessen, som er anaerob (dvs. uden forbrug af ilt), bliver der bl.a. dannet svovlbrinte, metangas, visse salte og slam.

Bundfældningstanken skal placeres således, at inspektion, pasning og tømning er mulig, og skal være opdelt i mindst 2 og maksimalt 3 kamre.

Bundfældningstanken skal udformes, så vandet får længst mulig vej gennem tanken og således, at bundslam og flydeslam holdes tilbage.

Der skal være et højdetab gennem tanken på minimum 50 mm, når der anvendes dykket tilløb, og minimum 100 mm når indløbet udmunder frit i tanken.

Indløbsrøret kan enten have frit indløb i det første kammer eller føres ind via et T-stykke med samme dimension som tilløbet. T-stykket skal føres mindst 0,30 m ned under vandoverfladen og mindst 0,20 m op over vandoverfladen.

Udløbet fra bundfældningstanken skal udføres som et dykket udløb, der føres mindst 0,30 m ned under vandoverfladen. Udløbet kan udføres som T-stykker eller som dykplader, der skal føres mindst 0,20 m op over vandoverfladen.

Bundfældningstanke skal have tætte dæksler og skal være udluftet, helst direkte i den del af tanken, der rummer slamindholdet. Mindre tanke (1 - 2 husstande) kan udluftes gennem tilløbssystemet. Større tanke skal udluftes separat. Ved separat udluftning skal udluftningen, pga. svovlbrinte- og mathangasudviklingen, placeres så højt som muligt i tanken og fortrinsvis i det første kammer (over slamindholdet), og udmundingen over terræn må ikke give anledning til lugtgener.

Bundfældningstanken skal være afdækket med et tæt dæksel, der skal have en styrke svarende til den aktuelle færdsel. Dækslet skal være placeret således på bundfældningstanken, at inspektion, pasning og tømning er mulig, og dækslet må ikke dækkes til med jord.

Tagvand, overfladevand og dræn må ikke føres til bundfældningstanke, ligesom kaffegrums, bleer, cigaretskod, kemikalier, medicinrester og andre ikke nedbrydelige stoffer heller ikke må.

Nedsivningsanlægget har til formål bl.a. at:

 • bortlede den vandmængde der til enhver tid måtte komme
 • fordele den givne vandmængde ligeligt over hele nedsivningsarealet
 • sikre den fortsatte biologiske nedbrydning.

Nedsivningsanlægget kan etableres enten som et gravitationssystem eller som et pumpesystem, hvor sidstnævnte anbefales, da det giver en bedre fordeling af spildevandet i nedsivningsarealet.

Ved gravitationssystem fordeles spildevandet ligeligt over hele nedsivningsarealet gennem en fordelerbrønd. Sivedrænet kan være 110 pvc, og hver enkelt ledning må max. være 15 m, have en huldiameter på 5 - 10 mm og ligge med et fald på 5 - 10 ‰. Gravitationssystemet bør kun anvendes ved små anlæg, f.eks. ved énfamiliehuse (5 PE) og hvor 30 m sivedræn er tilstrækkeligt (jordtype A).

Ved et trykfordelingssystem føres vandet fra bundfældningstanken til en pumpebrønd, der pumper spildevandet ud i sivedrænet. Diameteren på trykledningen er 32 - 40 mm (afhængig af længden), med 2 stk. 5 mm huller/m ledning. Længden på sivedrænet er max. 25 m og kan lægges uden promillefald.

For at tilgodese den fortsatte biologiske nedbrydning af spildevandet og for at få så stor afstand som muligt til grundvandet, bør sivedrænene lægges så tæt mod jordoverfladen som muligt. Lægningsdybden kan derfor sættes til 60 cm. Bunden af fordelerlaget må højst ligge 1,5 m under færdigt terræn.

Jordbunden skal være egnet til nedsivning, og ved normale jordbundsforhold (jordtype A - sandet) kan længden af sivedrænene sættes til 30 m for énfamiliehuse, og 60 m ved tofamiliehuse. I mere lerholdigt jord (jordtype B) øges længden på sivedrænene til 45 m, henholdsvis 90 m. I ”ren” lerjord må der ikke etableres siveanlæg.

Nedsivningsarealet regnes at være på 1 m2 /m, uanset om sivedrænene bliver lagt i sivegrøfter, som er min. 50 cm, eller de bliver lagt i samme udgravning. Der sker en vis udsivning fra siderne af sivegrøften og en vis spredning i jorden under grøfterne. Den "reelle" nedsivningsbredde regnes således for at være 1 meter, selvom grøften kun er 0,5.

Sivedrænene lægges i vaskede nøddesten (16/32 mm), min. 20 cm under og min. 5 cm over sivedrænene. Stenlaget dækkes over alt af en porøs fiberdug/geotekstil (bør være en ikke vævet type med en vandgennemtrængelighed på 50 - 100 l/sek./m2) Evt. overlap på min. 30 cm.

Afstanden mellem sivedrænene lagt i samme grav er 1 m. Sivedrænene kan også lægges i hver sin sivegrøft. Her er afstanden minimum 2 m. Baggrunden for, at fordelerrør i sivegrøfter skal lægges med en afstand på minimum 2 meter, er, at det er vanskeligt at udføre dem tættere, uden at der sker sammenskridning.

Jorddækningen må ikke sammenpresses f.eks. ved kørsel med større maskiner og jorden over anlægget må ikke helt eller delvist dækkes af tætte flader, som kan forhindre eller begrænse tilførslen af ilt til anlægget.

Nedsivningsanlægget skal overholde visse generelle afstandskrav, bl.a.:

 • min. 300 m til drikkevandsboringer
 • min. 150 m til anden vandboring, hvor begge afstande kan nedsættes til 75 m, hvis:
 • - boringen forsyner mindre end 10 ejendomme
 • - de hydrogeologiske forhold viser at nedsivningen ikke forurener
 • min. 25 m til vandløb, sø, hav, markdræn og moser
 • min. 1 m, dog helt 2,5 m til højeste grundvandsstand

Udover de ovenfor nævnte ufravigelige afstandskrav, bør nedsivningsanlægget overholde nedenstående vejledende afstandskrav:

 • 5 m til bygninger og skel
 • 5 m til sø, hav, vandløb (efter § 14 - kombineret udlednings- og nedsivningstilladelse)
 • 25 m til skrænter, der er stejlere end 250 ‰
 • 25 m til grøfter i vej
 • 50 m til andet nedsivningsanlæg
 • 5 m til faskine
 • 5 m til større træer

Afstanden til bygninger uden kælder og til skel kan under gunstige forhold (jordbundsforhold) evt. nedsættes, f.eks. hvis terrænet falder væk fra bygningen og nabogrunden aldrig bliver bebygget, altså henligger som mark.

I visse områder med højt grundvandsspejl, kan det være nødvendigt at hæve selve nedsivningsstrengene (bunden af fordelerlaget) så højt op, at der derved bliver den nødvendige afstand (min. 1 m) til højeste grundvandsstand.

Ovenstående skitse viser denne løsning, hvor vandet bliver pumpet ud i sivedrænene. Endvidere kan det være nødvendigt at udskifte den eksisterende jord med et egnet materiale (som jordtype A).

Nedsivning af renset spildevand

Nedsivning af klorholdigt spildevand

Nedsivning af klorholdigt spildevand kan forekomme fra f.eks.:

 • svømmebassiner
 • spa- og boblebade

Ved nedsivning af klorholdigt spildevand gælder de samme afstandskrav, der almindeligvis anvendes ved meddelelse af nedsivningstilladelser for husspildevand, bl.a.:

 • min. 300 m til drikkevandsboringer
 • min. 150 m til anden vandboring, hvor begge afstande kan nedsættes til 75 m, hvis:
 • - boringen forsyner mindre end 10 ejendomme
 • - de hydrogeologiske forhold viser at nedsivningen ikke forurener
 • min. 25 m til vandløb, sø, hav, markdræn og moser
 • min. 1 m, dog helt 2,5 m til højeste grundvandsstand

- endvidere skal nedsivningsanlægget overholde min. 10 m til andet anlæg for husspildevand. Udover de ovenfor nævnte ufravigelige afstandskrav, bør nedsivningsanlægget også overholde de vejledende afstandskrav, som er nævnt for husspildevand.

Mindre svømmebassiner og spa-/boblebade kan evt. udføres efter nedenstående skitse. Tømningen af bassiner må ikke foregå automatisk og kan nedsives gennem min. 10 m sivedræn, via bundfældnings-/udligningstank, min. 1 m3 med 1 kammer.

Rensning af vandet foregår ved recirkulering gennem filteranlægget, der rengøres ved returskylning med passende mellemrum. Dette vand føres også til bundfældnings-/udligningstank, min. 1 m3, der tømmes efter behov.

Større svømmebassiner kan ikke afledes til nedsivning, da vandmængden vil være for stor. I stedet kan det udsprøjtes på jordoverfladen, men det skal sikres ved en vandprøve, at vandet er fri for klor, da det kan "svitse" jordoverfladen.

Hvis man undlader at tilsætte klor og lade vandet i bassinet henstå i et par uger eller tre, vil kloren efterhånden være opbrugt (fordampet).

bottom of page