top of page

Omfangsdræn

Et omfangsdræn er et enkelt drænsystem langs en bygnings yderfundament. Normalt placeres drænet på ydersiden, men kan i forbindelse med dræning af eksisterende bygværker placeres indvendigt, med det er ikke hensigtsmæssigt, fordi fundament og sokkel så konstant er fugtige.

Omfangsdrænet er primært til bortledning af nedsivende overfladevand. ( se herunder )

Bundløbet i omfangsdræn må ikke placeres højere end 0,75 meter under færdigt terræn for at sikre, at drænet ikke fryser til. Ved opvarmede/beboede bygninger var det tidligere normal praksis, at man kunne betagte 0,6 meter under terræn som frostfri dybde. Med du nuværende isoleringskrav til klimaskærmen, fx fundament og terrændæk, kan 0,6 meter ikke altid sikre frostfri dybde, så der bør i givet fald overvejes om drænet skal lægges dybere. ( DS 432:2020 anviser 0,60 m langs opvarmede bygninger som værende frostfri )

Af hensyn til nedsivende overfladevand bør omfangsdrænet lægges udvendigt, som vist herover. Ved kældervægge af bloksten er det særlig vigtigt at beskytte ydersiden med både dræn og med fugtisolering. Ved kældervægge støbt mod jord kan omfangsdrænet eventuelt lægges indvendigt for at undgå opgravning, men det medfører, at nedsivende overfladevand ikke fjernes, og at kældervæggen stadig vil være fugtig.

Højeste bundløbskote i drænrøret skal ligge mindst 300 mm under den konstruktionsdel, der skal holdes tør. Drænet skal lægges med et fald på mindst 3 o/oo, og meget gerne 5 o/oo. Ledningsdimensionen i et drænsystem må ikke være mindre end 70 mm.

Ved bygninger med kælder skal omfangsdrænet placeres så tæt som muligt ved den kældervæg, der skal beskyttes. Ved ældre bygninger, hvor fundamenterne ikke er så dybe, er det vanskeligt at placere drænet 300 mm under kældergulv, da der ikke må graves under fundamentets underkant. I disse tilfælde kan drænet placeres i korrekt dybde 1-2 meter fra kældervæggen, og der udlægges så et lag kraftigt drænende sten mellem kældervæggen og drænet. ( se herunder )

Bundkoten i udgravningen til drænledningen må ikke komme under underkant af fundamenterne ( se herunder )

Den markerede linje viser grænsefladen for udgravning langs fundamenter i kohæsionsjord (lerjord)

Hvis drænet for eksempel placeres i en vis afstand fra bygningen som vist her, udlægges et lag drænende sten/grus fra fundament ud til drænet. 

Dette er kun muligt i kohæsionsjord (lerjord). Hvis fundamentet står på friktionsjord (sand), må der ikke graves ned til fundamentets underkant af hensyn til bæreevnen. I sandene jorder, skal der normalt heller ikke drænes.

Stikdræn

Under terrændæk og kældergulve udføres der ofte et kapillarbrydende lag, det skal beskytte gulvet mod opstigende grundfugt.

Kapillarbrydende lag anvendes kun over grundvandsspejlet. Vand, der opsamles i dette lag, kan ledes til omfangsdrænet via stikdræn.

Et stikdræn er en rørgennemføring i fundamentet, som kan lede vand fra det kapillarbrydende lag ud til omfangsdrænet (se herunder).

Stikdræn, der forbinder det kapillarbrydende lag med omfangsdrænet.

For huse med kælder skal drænet lægges så dybt, at det kapillarbrydende lag under kældergulvet kan afvandes til det.

Bundløbet i omfangsdrænet bør/må derfor ikke ligge over over undersiden af det kapillarbrydende lag. 

bottom of page