top of page

Regnvandsanlæg

Brug af regnvand til wc-skyl og til vaskemaskiner har i flere år været et stort ønske, bl.a. for at mindske forbruget af grundvandsresurserne og ikke mindst for at fremme miljøbevidstheden.

Regnvand ledes fra tagflader via tagrender og nedløbsrør, til en lagertank anbragt i bygning eller nedgravet i jord. For at fjerne blade og andre urenheder anbringes et filter på nedløbsrøret. Fra lagertanken bliver regnvandet pumpet til de installationer, der må benytte regnvand – altså wc og vaskemaskine. På sugeledningen i tanken er anbragt et svømmende filter, der sikre at flydelaget i tanken ikke kommer ind i installationen.

Temperaturen i lagertanken skal holdes så lav som muligt (ikke over 18 º C) for at begrænse bakterietilvækst.

Der skal etableres et overløb fra lagertanken og anlægget skal dimensioneres så der sker overløb 3 – 5 gange om året. Selve overløbet skal være anbragt i toppen af tanken og være udformet så flydelaget fjernes ved overløb.

Overløbet kan ske til almindelig offentlig kloak elle kan føres til nedsivning (faskine) gennem sandfang.

I tørre perioder er det nødvendigt at supplere med almindelig vand (drikkevand) i tanken. Det er et vigtigt krav at installationen er udført således at regnvandet under ingen omstændigheder kan forurene drikkevandsforsyningen.

Regnvand er ikke drikkevand. Det er derfor vigtigt, at der ikke etableres en udvendig taphane til f.eks. bilvask, havevanding eller badebassinet. Lille Peter kan måske tage fejl og drikke af vandet.

Det er ikke alle tagflader/-belægninger der er lige velegnede til at opsamle regnvand fra. Således er tagflader med følgende materialer uegnede til opsamling af regnvand:

  • tage med ny bitumenbelægning vil ofte misfarve (gulligt) regnvandet og derfor være uegnet til tøjvask
  • græs-, mos- og stråtage vil nedsætte regnvandsmængden betydeligt, med risiko for misfarvning
  • kobbertage og kobbertagrender
  • asbestholdige tagbelægninger.

Det er ikke altid muligt at medregne hele det samlede tagareal til opsamling af regnvand. Forskelligt tagmateriale har forskellig afstrømningsgrad. I gennemsnit sættes afstrømningsgraden til 0,75 - hvilket betyder at 25 % af regnvandet ikke kan opsamles (fordamper eller bliver liggende).

Det bemærkes at jo større taghældningen er jo større er afstrømningsgraden.

Ved dimensionering af et regnvandsanlæg er der forskellige faktorer der har indflydelse på tankens størrelse, f.eks.:

  • antal wc
  • antal vaskemaskiner
  • tagarealet
  • årlig middel nedbørsmængde

Som håndregel har et parcelhus på 250 m2, med 2 voksne og 2 børn, 2 stk. wc, 1 stk. vaskemaskine fået installeret en jordtank på 3,5 m3 med tilfredsstillende resultat.

Smitterisikoen ved at anvende regnvand vurderes til at være lille. Der kan forekomme fækal forurening, f.eks. fra fugleekskrementer, men smitterisikoen kan minimeres ved almindelig hygiejne.

Der bør dog ikke etableres regnvandsanlæg ved institutioner med særlige udsatte grupper, f.eks. hospitaler, alderdomshjem og børneinstitutioner.

Forbruget af vand til wc-skyl og vaskemaskine udgør på landsplan ca. 30 %.

Der skal anvendes CE-godkendte dele til et regnvandsanlæg, herunder rør, filtre, pumper, lagertank, osv.

Der skal som hovedregel indsendes ansøgning til kommunalbestyrelsen om etablering af regnvandsanlæg. Dette gælder dog ikke for eksisterende parcelhuse, rækkehuse, klyngehuse, ”tæt-lav” bebyggelse, osv. Disse er underlagt Bygningsreglementet.

En byggetilladelse vil evt. indeholde krav til projektet.

bottom of page