top of page

Biologisk sandfilter

I et biologisk sandfilter siver det mekanisk rensede spildevand gennem et sandlag, inden det fortsætter til udledning. (Biologisk sandfilteranlæg kan dog etableres uden bund, således at det vand, der ikke bliver opsamlet af det underste rør, siver ned i jorden. Sådanne anlæg skal udføres efter regler om nedsivningsanlæg).

Biologisk sandfilter anvendes især hvor nedsivning ikke kan lade sig gøre. Enten pga. jordbundsforhold, f.eks. stiv lerjord eller pga. afstandskrav.

Fordelingen af spildevandet i sandfilteret kan udføres enten ved gravitation eller pumpning.

Fordelerrørene placeres i et ca. 40 cm udluftet lag af vaskede nøddesten (16/32), min. 10 cm under og min 5 cm over fordelerrør. Bundløbet ca. 60 cm under færdig terræn.

Sandfilteret opbygges af et min. 0,8 m tykt veldefineret enskornet, vasket lag sand, hvis kornstørrelse er karakteriseret ved, at d10 ligger mellem 0,5 og 1,2 mm, og d60 er mellem 2 og 4 mm. Der må ikke findes ler eller silt i sandet (højst 0,5 % må være mindre end 0,125 mm). Filtersandet er ikke standardvare og filterlaget jævnes løst vandret og må ikke komprimeres.

Ved gravitationssystem lægges fordelerrørene, 15 m lange, med en indbyrdes afstand på 1 m, med et fald på 5 – 10 ‰ og med en diameter på 80 – 110 mm. Fordelerrørene må ikke være korrugerede drænrør, de skal være udluftede, hvor udluftningen samtidig skal kunne anvendes til spuling af rørene. 

Ved pumpet fordelersystem lægges fordelerrørene, 25 m lange, med en indbyrdes afstand på 1 m, med en diameter på 32 – 45 mm og med et fald på 5 – 10 ‰. Alle bøjninger skal forankres og enderne skal udføres med en trækfast lukning, der kan åbnes og bruges til spuling af rørene.

Under filterlaget opsamles det rensede spildevand gennem opsamlingsdræn der ligger i et udluftet 40 cm tykt lag vaskede ærtesten (8/16). Udløbet fra anlægget skal ske via en mindst 400 mm rense/inspektionsbrønd inden det føres til recipient.

Et biologisk sandfilteranlæg er dimensioneret ud fra en filteroverflade på 5 m2/PE og et filtervolume på 4 m3/PE (1m3 mere end for rodzoneanlægget).

Biologisk sandfilter placeres 5 m fra vandløb, sø, hav osv. og 5 m fra vej og skel. Endvidere 5 m fra beboelse og bygninger med kælder samt 5 m fra andre bygninger. Biologisk sandfilter bør overholde 3-6 m fra større træer.

Biologisk sandfilter skal overholde følgende afstande til drikkevandsboringer:

  • min. 15 m til egen vandboring
  • min. 30 m til boringer der forsyner mindre end 10 ejendomme
  • min. 50 m til boringer der forsyner mindst 10 ejendomme
  • min. 15 m til øvrige vandboringer

Biologisk sandfilter lever op til renseklasserne O og SO.

Se evt. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 af 1999 om biologiske sandfiltre op til 30 PE.

bottom of page