top of page

Byggelinie.

Mange kommuner har i deres lokalplaner fastsat en afstand for bygning i forhold til vejskel. Den er normal 5 m, men kan være forskellig fra område til område. Denne linie gælder ofte kun for anvendelse af arealet over jord og ikke for afløbsledninger eller andre ledninger ind til bygningen. Dette afgør kommunen.

Ved mere betydende veje kan der yderligere være en vejudvidelseslinie. I dette område vil myndigheden ofte kun tillade stikledninger ført vinkelret igennem arealet og altså ikke langsgående ledninger, rense- og inspektionsbrønde, pumpebrønde eller lignende.

Lyskasselinie.

I tættere bebyggede områder, hvor bebyggelsen ofte er opført i vejskel, er det tilladt at placere langsgående regnvandsledninger, omfangsdræn og nedløbsbrønde i et såkaldt lyskassebælte, ca. 0,80 m bredt langs med bygningen.

Det er i dette område ikke umiddelbart tilladt at placere spildevandsledninger, pumpeledninger, nedgangsbrønde eller f.eks. ledning fra gulvafløb i fyrrum til nedløbsbrønd.

Det kan dog undtagelsesvis være nødvendigt, f.eks. for at tilgodese rensningen af stikledningen, at placere en nedgangsbrønd i lyskassebæltet. Brønden vil ofte forlanges støbt sammen med kældervæg som en del af fundamentet og angiver i mange tilfælde overgangen fra det offentlige anlæg til det private afløbssystem.

Uanset at det er sædvane at placere langsgående regnvandsledninger i lyskassebæltet, er der visse kommuner eller områder i kommunen, hvor det forlanges, at ledninger bliver ført ind på egen grund, når dette kan lade sig gøre.

bottom of page