top of page

Betondæksler i henhold til ny DS 432:2020

DS 432:2020 angiver en række krav til dæksler over rensebrønde, og et af disse krav er at dækslet skal ligge i karm.

Betondæksler ligger normalt ikke i karm.  Hvad så ???


Dæksler over rensebrønde skal let kunne fjernes med det rigtige løfteværktøj uden risiko for at der falder materiale ned i brønden !!

 Betondæksler stadig kan anvendes i fx havearealer, når følgende funktionskrav er overholdt:

Der må IKKE være trafiklast på dækslet.

Dækslet skal være let at åbne fx ved at det anbringes over terræn fx i et bed.

Der må ikke forekomme nedfald af materiale i installationen, når dækslet løftes. Det kan fx klares ved at dækslet hæves over terræn.

Dæksler og Riste

- Vælges efter styrkegruppe iht. DS/EN 124-serien

Dæksler og riste kan udføres af støbejern, stål, komposit, beton eller plast

De skal have en styrke og bæreevne til at modstå den belastning de udsættes for..

I boliger skal dæksler og riste som minimum kunne modstå en prøvelast på 1,5 kN


I bygninger hvor der forekommer trafiklast fx. fra trucks, skal der vælges dæksler og lignende med en prøvelast, der er mindst det maksimale hjultryk med et tillæg på mindst 50 % 


Dæksler og riste placeres således at de belastninger de påføres ikke skader afløbsinstallationen


Hvor brønde mv er udført af materialer, der ikke kan modstå lodret trafikbelastning overført via dæksel eller rist, udføres dæksler og riste som "flydende", dvs. at belastningen overføres til vejbelægning og/eller jord.


Dæksler udføres og monteres, så de anvendtevejmaterialer mv. ikke kan trænge ned i brønden.


Rense- og inspektionsbrønde forsynes med aftagelige dæksler, der ved brønddimensioner på 600 mm og derover har en lysning på 

minimum 500 mm.

Dækslers tæthed


Dæksler på brønde i bygninger skal være lugttætte.

Dækslers tæthed over for lugt, vand, tryk og urenheder klassificeres efter følgende retningslinier


Normaltæt

Dæksler der er tæt for nedfald af sten, pinde og lignende

Normaltætte dæksler er fx betondæksler anbragt i rørmuffe eller direkte på brøndring, og jerndæksler med gennemgående nøglehuller anbragt i vinkelformet karm uden særlige foranstaltninger for tæthed.


Lugttæt

Dæksel der er tæt for udsivning af lugt fra afløbsinstalltionen.

Lugttætte dæksler er fx ikke-gennembrudte dæksler i vinkel eller U-formet karm, evt. med særlig tætning fx med gummiringe.


Tryktæt

Dæksler der er tæt mod udstrømning af vand fra afløbsinstallationen fx. under opstemning.

Tryktætte dæksler er fx dæksler der er fastboltet til brøndkonstruktionen.

bottom of page