top of page

Fundamenter

Ved opgravning, f.eks. langs med fundamenter, kan der være risiko for sætninger eller revnedannelser.

Ved fundamenter, hvor bredden overstiger 1 m (f.eks. søjlefundamenter), regnes a = 3 i en afstand indtil 2 x b fra fundamentet.

Reglerne gælder for:

  • afstivede udgravninger i ler og sand
  • åbne udgravninger i ler og sand - men ved åbne udgravninger i sand flyttes anlægsfladen op til et krydsningspunkt mellem overkant betongulv og fundamentets yderkant.

1. Skal der ekstrafunderes?

“Inden for de første 2,00 m af længden divideres med 3, den resterende del af længden divideres med 1,5”.

Højdeforskellen lægges til udgravningskoten og ny underkant af fundament er fundet.

2. Hvor langt skal ledningen/brønden flyttes?

“Inden for de første 0,67 m af dybden ganges med 3, den resterende del af dybden ganges med 1,5”.

Afstanden tillægges en halv gravebredde/gravediameter og midte af ledning henholdsvis brønd er fundet.

På skitsen nedenunder er vist et hjørne af en bygning og en langsgående ledning med tilhørende nedgangsbrønd.

For at kunne lave en beregning, om nedgangsbrøden er placeret rigtigt i forhold til fundamentet, skal man bruge:

1. afstanden mellem brøndudgravningen og fundamentet = 2,25 m og

2. højdeforskellen mellem underkant fundament og udgravningens bund = 16,70 - 15,45 = 1,25 m

Skal der ekstrafunderes?

Afstanden er                 2.25 m

de første                       2.00 m / 3        =    0.67 m

resten                           0.25 m / 1.5     =    0.17 m

                                                                   0.84 m

- der lægges til udgravningens bundkote, dvs. 15,45 + 0,84 = 16,29, hvilket er den nye underkant fundament. Der skal altså ekstrafunderes i alt 0,41 m (16,70 - 16,29).

Dette kan dog være en dyr løsning og man kan i stedet undersøge:

Hvor langt skal brønden flyttes?

Højdeforskellen er         1.25 m

de første                        0.67 m x 3       =    2.00 m

resten                            0.58 m x 1.5    =    0,87 m

                                                                    2.87 m

- der tillægges en halv gravediameter, dvs. 2,87 + 1,00 = 3,87 m og afstand til midte af brønd er fundet.

Hvis vi nu bliver nødt til at vælge den oprindelige placering, altså ekstrafundere, f.eks. på grund af for lidt plads mod naboskel, hvor langt ud til siderne skal vi så udføre denne ekstrafundering? Ved ovenstående regnestykke har vi fundet ud af at, udstrækningen af ekstrafunderingen skal udføres inden for et cirkelslag på 3.87 m med centrum i midte​n af brønden. ( se billedet ovenover ) Med andre ord, hvis vi bibeholder den oprindelige placering, skal alle fundamenter inden for en radius af 3,87 m funderes yderligere til kote 16,29.

Men har man mulighed for at flytte brønden og ledningen 3,87 m (til midte af brønd) fra fundamentet, skal der ikke funderes yderligere.

Funderingstabel.

Herunder finder du en tabel som kan bruges til hurtigt at se om der er behov for ekstra fundering.

Den er bygget op så man ved at finde afstanden fra ledningen/brønden " afstand " kan til højre for aflæse hvor dybt man "må" lægge ledning / brønd uden at skulle ekstra fundere.

Den anden vej kan man finde ud af hvor langt væk ledning/brønd skal fra fundament, for ikke at skulle ekstra fundere.

Aflæs den faktiske dybde "må" og til venstre for kan man så aflæse afstanden til fundament ( altså uden ekstra fundering )

bottom of page