top of page

Kommunale oplysninger

For at kunne projektere og udføre et afløbsprojekt, er det tit nødvendigt at indhente en lang række oplysninger, enten hos den pågældende ejer af ejendommen (bygherre) eller hos den lokale myndighed.

Nedenstående viser en oversigt over de mest almindelige forespørgelser en kommunes tekniske forvaltning kan komme ud for:

 • efter hvilket system er der kloakeret? - (separat-, fællessystem eller andet)
 • placering og forløb af hovedkloak herunder ledningsmateriale, ledningsdimension, koter (dybder), fald og faldretning, evt. nedgangsbrønde og nedføringer
 • dækselkoter, vejkoter og andre terrænkoter (nuværende og/eller fremtidige)
 • er området overhovedet kloakeret eller forventes det at blive det inden for kendt tidsrum?
 • kan eller må der etableres nedsivning i området, herunder biologisk sandfilter, grusfilter, minirenseanlæg eller evt. rodzone- eller pileanlæg med eller uden fast bund?
 • skal allerede udførte tilslutninger eller stik anvendes og vil teknisk forvaltning selv udføre stikledningen?
 • er der allerede udført tilslutninger til gadekloak eller ført stikledninger frem til grunden? – hvis det er tilfældet, indhentes oplysninger om placering og forløb, materialer, dimension, koter og fald m.v.
 • kan der forventes opstemning i gadekloak og til hvilken kote?
 • hvor sikre er oplysninger om opstemning? Beror de på måling eller beregning? Er den opgivne kote inklusiv 30 cm sikkerhedstillæg?
 • er grundens terræn lavt, f.eks. i forhold til vej? - (opstemningsrisiko bedømmes ekstra grundigt)
 • hvis der ikke er udført tilslutninger eller stikledninger, er der da krav om særlige tilslutningssteder (brønd) eller kan der frit vælges?
 • må der indføres flere stik end det normalt forekommende?
 • må der anbringes ledninger, brønde eller andet uden for byggelinien? - (bortset fra stikledningen)
 • må der sluttes til nedgangsbrønde på gadekloakken og på hvilke vilkår?
 • kan der ved tilslutning til nedgangsbrønd i vej tillades, at stikledningen ikke udføres vinkelret på kørebaneretning?
 • hvilken vejbelægning findes der ud for grunden, og vil teknisk forvaltning selv udføre reetableringen?
 • er der byggelinier eller langsgående ledninger eller evt. andre forsyningsledninger? - (tv, gas, vand, telefon, fjernvarme, el osv.)
 • er der særlige krav om afspærring, til arbejdsudførsel, hensyn til færdsel eller andre særlige forhold, der kan kræve arbejdet udført om natten?
 • kendes jordbundsforhold og grundvandsstand i området?
 • hvor er nærmeste fikspunkt (højde- eller planfikspunkt) og hvad er koten?
 • må tagvand føres til faskine og hvor stor er regnintensiteten?
 • må gadestikket evt. udføres som 110 pvc eller skal det være min. 160?
 • skal der ventileres over tag?
 • skal fællessystemet udføres så det evt. senere kan ændres til separatsystem?
 • er der en gennemsnitlig afløbskoefficient for grunden?
 • er der tilslutningsafgift, stikledningsgebyr, betaling af stik efter regning eller kloakbidrag?
 • må den endelige tegning være med relative koter eller skal den tilrettes med koter efter DNN eller DVR?
 • er der servitutter, lokalplaner eller andre tinglyste forhold der kan have indflydelse på ledningsføringen eller evt. materialevalg?
 • er der fredskov eller evt. bevaringsværdige træer på grunden?
 • må noget af vejarealet bruges til oplagringsplads for opgravet jord, byggematerialer eller eventuelt. arbejdsskure?

Ud fra bl.a. ovenstående oplysninger udarbejdes et afløbsprojekt så det kan danne grundlag for, at kommunen kan give den fornødne byggetilladelse.

bottom of page