top of page

Krav til pumpeanlæg

 • Skal dimensioneres så den tilførte vandmængde kan bortpumpes.
 • Opsamlingskapaciteten skal være så stor at der er tilstrækkelig sikkerhed mod oversvømmelse ved pumpesvigt.
 • Pumpeanlæg skal udformes så der ikke tilføres stoffer der kan medføre aflejringer eller skade funktionen.
 • For at undgå lugtgener, skal dæksler på pumpeanlæg være lugttætte og pumpebrønden skal være udluftet.
 • Pumpeanlæg skal udføres så de er let tilgængelige for inspektion, rensning og vedligeholdelse.
 • Er der risiko for sundhedsfare eller svært oprettelig skade ved driftsstop skal det monteres alarm.
 • Pumper bør forsynes med automatiske start og stop, afstand mellem start og stop bør overvejes nøje.
 • Bund i pumpebrønde der tilføres afløb fra toilet skal have fald mod sugestudsen.
 • Større pumpeanlæg bør placeres i det fri.
 • Før pumpeanlæg for dræn-, og overfladevand, skal der anbringes sandfang.
 • Pumpeanlæg skal sikres med tilbageløb.
 • Udluftning kan undlades når der kun tilføres ikke ildelugtende spildevand eller drænvand. 
bottom of page