top of page

Minirenseanlæg

Et minirenseanlæg har til formål at rense alt spildevand fra almindelige husholdninger, herunder også de mest almindelige rengøringsmidler. Øvrigt spildevand kræver individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Fælles for alle anlæg er, at der på tilløbssiden skal anbringes en bundfældningstank svarende til det tilførte antal PE. Bundfældningstanken kan være bygge sammen med minirenseanlægget som én enhed.

Til et minirenseanlæg må normalt ikke tilføres regn-, overflade- eller drænvand

Minirenseanlæg skal være overdækket for at opnå optimal drift, og dækslet skal være aflåseligt. Der skal sikres gode adgangsforhold for inspektion, vedligeholdelse og for tømning, f.eks. ved hjælp af slamsuger.

Der skal være mulighed for prøveudtagning ved både ind- og udløb.

For minirenseanlæg skal der, for at sikre renseeffekten og driftssikkerheden, etableres en lovpligtig serviceordning, hvori der bl.a. indgår slamtømning og driftseftersyn. Det skal herunder sikres, at det typegodkendte minirenseanlæg undergår serviceeftersyn mindst én gang årligt.

Minirenseanlægget kan leve op til renseklasse SOP.

Minirenseanlæg placeres 5 m fra vandløb, sø, hav osv. og 2 m fra skel. Minirenseanlæg skal overholde følgende afstande til drikkevandsboringer:

  • min. 15 m til egen vandboring
  • min. 30 m til boringer der forsyner mindre end 10 ejendomme
  • min. 50 m til boringer der forsyner mindst 10 ejendomme
  • min. 15 m til øvrige vandboringer.

Minirenseanlæg bør etableres i "lugtsikker" afstand fra naboskel (normalt er der ingen lugtgener) og overholde kravene, der omhandler forhold til fundamenter.

Den mindste anlægskapacitet, et anlæg kan godkendes for, er 5 PE, svarende til belastningen fra en husstand med maksimalt 5 fastboende personer. Ved anlæg, hvor der tilsluttes 2 husstande, skal der tilsvarende anvendes et typegodkendt anlæg med en anlægskapacitet på 10 PE.

Ved tilslutning af flere helårsboliger til et minirenseanlæg er der indregnet en samtidighedsfaktor - forstået således at sandsynligheden for samtidig maksimal belastning af anlægget bliver mindre med antallet af tilknyttede husstande. Den beregnede belastning pr. husstand reduceres derfor, således at der f.eks. ved et anlæg til 30 PE kan tilsluttes 9 -10 husstande, se nedenstående tabel.

Det er vigtigt, at der ved anden benyttelse af en helårsbolig udføres en nøjagtig belastningsopgørelse af fastboende personer (PE) for at vælge den rette anlægsstørrelse for minirenseanlæg.

Tilledes der spildevand med en anden karakter end husspildevand fra andet end egentlige boliger, må belastningen i stedet beregnes konkret ud fra spildevandets sammensætning, og herudfra vælge den nødvendige anlægsstørrelse.

Det er bl.a. følgende typer af spildevandsudledninger, der kræver en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde:

  • Tømning af større badekar/bassiner større end 250 liter, særligt hvis vandet er klorholdigt.
  • Malke/mælkerum
  • Toiletbygninger
  • Processpildevand fra virksomheder, herunder frisørsaloner, fotografer, værksteder, landbrug.

Processpildevand kan ved særskilt behandling eventuelt tilledes minirenseanlægget. Producenten skal i hvert enkelt tilfælde dokumentere forbehandling af processpildevandet og at den opgjorte belastning på minirenseanlægget i PE ikke overskrider anlæggets kapacitet. Dette skal forelægges myndigheden, der skal meddele udledningstilladelse for anlægget, hvilket for anlæg mindre end 30 PE er kommunalbestyrelsen.

Udløbet fra minirenseanlægget skal overholde de udløbskrav, som er angivet for parametre i de enkelte renseklasser som angivet i nedenstående tabel.

SOP: Skærpede krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation

SO: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation

OP: Reduktion af organisk stof og total fosfor

O: Reduktion af organisk stof

BI5 (mod.): modificeret analyse af BI5 når nitrifikationen forhindres.

Slam fra minirenseanlæg skal fjernes med den frekvens, der er forudsat ved dimensioneringen af den pågældende anlægsstørrelse og slamtømningen skal endvidere overholde det kommunale tømningsregulativ, samt udføres i overensstemmelse med producentens anvisning, typisk 1 til 2 gange årligt.

Et minirenseanlæg skal anvendes i henhold til mærkning og serviceordning.

For nærmere fastsættelse af minirenseanlægs størrelse, herunder også renseanlæg for andet end husspildevand og andre øvrige detaljer, henvises til specialfirma.

bottom of page