top of page

Nivellering

Udførelse af nivellering

Nivellering er at fastlæggelse af højdeforskellen mellem to eller flere punkter.

Koten til det første punkt (fikspunkt) skal være kendt.

Nivelleringen udføres som følger:

- Instrumentet opstilles ca. mellem to punkter

- Kikkertakse og dermed sigteplan stilles vandret

- Stadie placeres på punkterne (først fikspunkt)

- Aflæsning på stadie foretages

- Resultaterne indskrives i målebog

- Koter udregnes

Føring og udregning af målebogsblade

Efterhånden som der foretages aflæsninger underudførelse af et nivellement, føres disse i en målebog eller på et løst målebogsblad.

I forbindelse med føring af målebog er følgende vigtigt at bemærke:

- Korrekt udfyldning af målebogsbladets hoved med oplysninger om:

1) Stedet (hvor foregår opmålingen)

2) Emnet (sagsnavn)

3) Dato

4) Initialer på opmåler og hjælper

5) Vejret

- Korrekt udfyldning af kolonner for opstilling, punktnummer og aflæsning.

- Tydelig udfyldning, således at en fagkyndig (3. person) uden hjælp kan læse og evt. færdigudregne målebogsbladet.

Afhængig af opgavens arbejdes der med enten cm´s nøjagtighed (2 decimaler) eller mm´s nøjagtighed (3 decimaler), hvor sidste decimal må skønnes ved aflæsningen.

Koteberegning sker med udgangspunkt i den angivne kote (fikskote).

Beregningsrækkefølge:

1. Bestemmelse af sigteplanskote:

Sigteplanskote = kendt kote + aflæsning

2. Bestemmelse af koter:

Ny kote = sigteplanskote - aflæsning.

De benævnelser, der indgår i beregningerne fremgår af figuren herover.

Eksempel:

Fikskote (pkt 0) = 5,00

Aflæsning (pkt 0) = 2,22

Aflæsning ( pkt 1) = 1,37

Løsning:

Sigteplanskote = Fikskote + aflæsning

                      = 5,00 + 2,22 = 7,22

Kote ( pkt. 1) = Sigteplanskote - aflæsning

                    = 7,22 - 1,37 = 5,85

Se herunder:

bottom of page