top of page

Fyrrum og boilerrum.

Ved erhverv, større bebyggelser, etagebyggeri og i andre særlige tilfælde føres gulvafløbet til brønd med vandlås, hvor brønden skal modtage vand fra anden side (dobbelt vandlukke).

I parcelhuse og andre private boliger føres gulvafløbet direkte til afløbsinstallationen. I særlige tilfælde, som f.eks. sjældent benyttede boliger (spejderhytter, weekendhytter), udføres gulvafløbet som dobbelt vandlukke.

I separatsystem føres afløbet normalt til spildevandssystemet. Kommunen kan, ved separatsystem, forlange at dobbelt vandlukket, i stedet for regnvand, sikres med ikke ildelugtende spildevand f.eks. fra håndvask, brusekabine osv.

Gulvafløb kan også sikres mod udtørring med glycerin eller ved efterfyldning med vand fra taphane anbragt i rummet.

Køle- og fryserum.

Afløbet føres via en afløbsskål (uden vandlås) til min. 300 brønd med sandfang og vandlås og med tilløb af andet vand (tagvand eller overfladevand eller ikke ildelugtende spildevand).

Udføres gulvafløbet med vandlås skal dette sikres mod frysning ved f.eks. frostvæske, opvarmning eller ved dyb placering af vandlåsen.

I stedet for vandlås kan rummet sikres mod lugtgener ved brug af et håndbetjent højvandslukke eller en afspærrelig afløbsskål.

Skarnkasserum / skralderum

Afløb gennem rist til min. 300 brønd med sandfang og vandlås anbragt i rummet eller ved 100 ga uden vandlås (pga. frostfaren og evt. tilstopning) ført til en udenfor anbragt min. 300 brønd med sandfang og vandlås.

Afløbet skal normalt ikke sikres med dobbelt vandlukke idet mange skralderum dagligt bliver rengjort ved spuling.

I separatsystem føres afløbet til spildevandsledningen, men ved udendørs ikke overdækkede affaldspladser kan kommunen forlange afløbet ført til regnvandssystemet.

Sikringsrum.

Er sikringsrummet udført med gulvafløb, skal dette afledes til spildevandssystemet og det skal udføres med dobbelt vandlukke. Gulvafløbet skal være forsynet med et manuelt betjent højvandslukke/afspærreligt gulvafløb beregnet for et overtryk på mindst 28 kPa (for at kunne aflukke beskyttelsesrummet gastæt).

Under alle omstændigheder skal der altid udføres en 0,1 m3 sump med hånd-betjent vingepumpe. Afløbet herfra føres gennem væggen og skal kunne spærres af med en ventil (VVS – arbejde).

Er der installeret wc eller andre installationsgenstande, f.eks. bruser, urinaler osv. (til brug i fredstid) skal disse installationer ligeledes kunne spærres af.

bottom of page