top of page

Dimensionering af faskine

Den dimensionsgivende regnvandsmængde for en faskine skal altid beregnes som:

qR,d = A x φ x i

A er det regnmodtagende areal

φ (græsk bogstav - udtales fi) er afløbskoefficient og

i er den dimensionsgivende regnintensitet 

Er der krav om hensyn til kommende klimaændringer, skal den dimensionsgivende regnvandsintensitet ganges med en klimafaktor.

Se evt. afsnittet om de mest almindelige definitioner.

Opgave 1

Find størrelsen (rumindhold og længden) på en faskine, der er stor nok til at kunne modtage regnvand fra et parcelhus på 120 m2.

Faskinen skal være så stor, at den kan rumme alt regnvand fra et regnskyl på 10 minutter. Kommunen oplyser, at regnintensiteten i dette tilfælde er 140 l/s/ha (dvs. n = ½).

Vi skal altså finde den mængde regnvand, der falder på tagarealet (120 m2 tag i vandret mål), også kaldet den dimensionsgivende regnvandsstrøm.

Den dimensionsgivende regnvandsmængde skal altid beregnes som tidligere nævnt:

qR,d = A x φ x i

Altså: qR,d = A(areal) x φ(fi) x i(regnintensitet) x sekunder x minutter =

                      120 x 1 x 140/10.000 x 60 x 10 = 1008 liter.

Faskinen skal altså kunne rumme 1008 liter eller 1,008 m3 regnvand i alt.

En faskine for regnvand kan være en:

1) stenfaskine, eller den kan opbygges af

2) regnvandskassetter af plast, eller

3) faskineposer (letklinker).

1) En stenfaskine fyldes med sten, som regel med en kornstørrelse på 32/64, hvilket giver et hulrum på 25 %. Dette hulrum skal svare til den beregnede mængde på 1,008 m3.

Faskinens rumfang (sten + luft/vand) = regnmængde x 100 / procenttallet = 1,008 x 100 / 25 = 4,032 m3

Faskinens længde = rumfang / tværsnitsareal = 4,032 / 0,5 = 8,064 m.

2) En regnvandskassette har typisk et hulrum på omkring 96 %.

Antallet af regnvandskassetter bliver da = regnmængde/kassettens regnvandsindhold = 1008 /196 = 6 stk.

3) En faskinepose er fyldt med letklinker og har et hulrum på ca. 50 %.

Antallet af faskineposer = regnmængde/faskineposens regnvandsindhold = 1008 /95 = 11 poser.

Ovenstående metoder er kun vejledende, idet faskiners størrelser i høj grad afhænger af jordbundsforholdene, altså jordens evne til at bortlede vandet. I disse tilfælde regnes med normale jordbundsforhold.

Opgave 2

En stenfaskine har normalmålene på 500 x 1000 mm og der anvendes stenmaterialer med en hulrumsprocent på 30. Faskinen skal modtage alt regnvandet fra en bygning på 150 m2, og der skal ikke regnes med udsivning fra faskinen.

Beregn faskinens nødvendige længde for et regnskyl af 12 min. varighed i alt, heraf 5 min. med en intensitet på 110 l/s/ha og 7 min. med en intensitet på 140 l/s/ha.

I dette tilfælde er der angivet to regnintensiteter og der bliver da to udregninger med hver sin intensitet. Den dimensionsgivende regnvandsmængde skal altid beregnes som tidligere nævnt:

qR,d = A x φ x i

Altså: qR,d = A(areal) x φ(fi) x i(regnintensitet) x sekunder x minutter     =

                     150 x 1 x 110/10.000 x 60 x 5                                              = 495 liter.

og                  150 x 1 x 140/10.000 x 60 x 7                                             = 882 liter

                                                                                  I alt                            1377 liter

Faskinen skal altså kunne rumme 1377 liter eller 1,377 m3 regnvand i alt.

En stenfaskine fyldes med sten, som i dette tilfælde giver et hulrum på 30 %. Dette hulrum skal svare til den beregnede mængde på 1,377 m3.

Faskinens rumfang (sten + luft/vand) = regnmængde x 100 / procenttallet = 1,377 x 100 / 30 = 4,59 m3

Faskinens længde = rumfang / tværsnitsareal = 4,59 / 0,5 = 9,18 m.

bottom of page