top of page

Tagvand og tørre ledninger

Bygningsreglementet stiller krav om at konstruktioner ikke må udsættes for fugtgener eller fugtskader. Derfor skal afvanding af tage som regel føres via tagrender og nedløbsrør til:

  • min. 200 mm nedløbsbrønd
  • min. 300 mm overfladebrønd
  • direkte til afløbssystemet uden sandfang (brønd).

Afløb direkte til afløbssystemet gælder dog kun for flade tage, hvor nedløbsrøret føres indvendigt og hvor der ikke er risiko for bundfældelige stoffer, f.eks. ved højt etagebyggeri. Tagnedløbet må ikke være placeret nærmere end 3 m fra skel og luftindtag eller 1 m fra aftrækskanal. Tagarealet må ikke være indrettet til ophold nærmere end 5 m fra nedløbet. Tagnedløbet og en udluftning af afløbsinstallationen må ikke være fælles, med mindre tilslutningen sker i siden på den udluftede ledning.

Ved separatsystem føres tagvand altid til regnvandssystemet.

Ved fritliggende bygninger, f.eks. stråtækte beboelseshuse, landbrugets driftsbygninger, garager, carporte, udhuse, skure og lignende, kan vandet ledes fra taget (dryppe) til terræn, der skal have fald på min. 20 ‰ væk fra bygningen. Ved flisebelægning evt. 15 ‰. Opsprøjt af tagdryp på fundament skal undgås.

Tagvand må ikke føres ind på nabogrund eller ud over vejareal.

Tørre ledninger

En ”tør” ledning er en ledning, hvor vandet endnu ikke har passeret et sandfang. Jorddækningen i havearealer og lignende skal jf. DS 432:2020 være mindst 30 cm og faldet skal være min. 20 ‰, så der er rimelig sikkerhed for at ledningen er selvrensende.

Længden af en tør ledning bør ikke være for lang – normallængden er husets bredde, og der bør ikke være for mange retningsændringer på ledningen.

Der kan godt kobles flere tørre ledninger sammen til samme nedløbsbrønd, men for store afstrømningsarealer kan give så store vandmængder, at brøndens sandfang ikke kan tilbageholde alle bundfældelige stoffer.

Ved trafiklast bør jorddækningen være min. 60 cm.

Tørre ledninger under befæstede arealer eller lignende bør overvejes nøje, hvis det senere skulle vise sig, at opgravning, på grund af tilstopning, er uundgåeligt.

bottom of page